☰ Menu Prawe Menu ☰
Gminny Ośrodek Pomocy Społeczenej w Chmielnie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 27.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ochrona Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielnie

Ochrona Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielnie

 

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie z siedzibą w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 33, 83-333 Chmielno.

 

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)?

W celu skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych należy wysłać wiadomość na adres e-mail: ochronadanych.gopschmielno@gmail.com

 

W jakim celu przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są w celu /w celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych,
 • wykonania zadań realizowanego w interesie publicznym,
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami,
 • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody.

 

Kto jest odbiorcą danych?

Administrator danych może przekazywać dane osobowe innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • będą upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków,
 • podmiotom, które na podstawie podpisanej umowy powierzenia przetwarzania danych, przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora danych.

 

Jaki jest czas przechowywania danych?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji oraz regulacji wewnętrznych Administratora Danych Osobowych.

 

Jakie prawa przysługują osobie, której dane są przetwarzane?

W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoba, której dane dotyczą, posiada następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa osoby mają możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa osoby mogą zgłosić do Administratora konieczność poprawienia nieprawidłowych danych lub ich uzupełnienia wynikającą z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do ich usunięcia - korzystając z tego prawa osoby, których dane dotyczą mogą złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków Administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa osoby mogą złożyć wniosek o jego ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany; nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa osoby, których dane dotyczą, mogą w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e (interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Administrator zobowiązany jest do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będzie już mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą,
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody) – wycofanie zgody przysługuje osobie, której dane dotyczą w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.

 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy wynika to ze szczegółowych przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

Czy dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu?

Dane osobowe przetwarzane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.


 

Wytworzył:
(2020-03-06)
Udostępnił:
Wirkus Grażyna
(2020-03-06 11:36:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Wirkus Grażyna
(2020-03-06 11:49:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 154696