☰ Menu Prawe Menu ☰
Gminny Ośrodek Pomocy Społeczenej w Chmielnie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 27.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY

Zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny określa ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,

  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł
o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

 

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

 

Karta wydawana jest w formie:

  • dokumentu z tworzywa sztucznego – tzw. „karta tradycyjna” (o wymiarach karty płatniczej),

  • oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych – karta elektroniczna w aplikacji mObywatel lub mLegitymacja szkolna

Karta co do zasady wydawana jest bezpłatnie.

Natomiast opłatę w wysokości 10 zł ponosi się za duplikat i za domówienie tradycyjnej formy Karty.

Opłaty wnosi się do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

UWAGA!

W przypadku wystąpienia zmian:

  1. mających wpływ na prawo do posiadania Karty lub

  2. danych zawartych w Karcie, lub

  3. adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu – jeżeli obowiązek ich podania wynika z ustawy

członek rodziny wielodzietnej obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę, chyba że członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.


 

Jak korzystać ze zniżek:

Wszelkie informacje dotyczące przysługujących uprawnień można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-korzystac-ze-znizki

 

Niektóre pytania i odpowiedzi (źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi-kdr) :

Ile czasu ma gmina na rozpatrzenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

Co do zasady gmina powinna rozpatrzyć wniosek niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Gmina po rozpatrzeniu wniosku zamawia wydruk Karty Dużej Rodziny, a następnie czeka na dostarczenie gotowej Karty.

 

W jakim czasie od wysłania przez gminę wniosku o wydruk spersonalizowanej tradycyjnej  Karty Dużej Rodziny jest ona dostarczana do gminy?

Karty Dużej Rodziny dostarczane będą do gminy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do podmiotu, który drukuje Karty Dużej Rodziny, zestawu danych niezbędnych do personalizacji Kart objętych zamówieniem, pod warunkiem, że liczba Kart wysyłanych do danej gminy będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku gdy liczba zamówień z danej gminy będzie mniejsza niż 15, wysyłka będzie realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni.

 

Kiedy osoba wnioskująca o KDR będzie mogła skorzystać z karty elektronicznej?

Od 9 czerwca 2021 r. Karta elektroniczna jest dostępna w aplikacji mObywatel dla użytkownika posiadającego aktywną Kartę (niezależnie, czy w postaci tradycyjnej, elektronicznej czy obu) oraz ważny polski dowód osobisty – w przypadku osoby dorosłej – lub mLegitymację szkolną – w przypadku dziecka. Wystarczy pobrać aplikację i z listy dokumentów wybrać Kartę Dużej Rodziny. Jeżeli osoba wnioskuje o przyznanie Karty, to jest ona dostępna w aplikacji mObywatel po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez wójta / burmistrza / prezydenta miasta.

 

W jakich przypadkach gmina odstępuje od pobierania opłaty za wydanie Karty Dużej Rodziny?

Koszt wydania duplikatu to 10 zł. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od pobierania tej opłaty - decyzja w tym zakresie należy do wójta, który powinien rozpatrzyć każdą sprawę indywidualnie, w zależności od sytuacji rodziny. Ponadto, przyznanie dodatkowej, tradycyjnej formy Karty Dużej Rodziny, gdy osoba posiada wyłącznie elektroniczną Kartę podlega opłacie 10 zł.

W uzasadnionych przypadkach, gmina może odstąpić od pobrania opłaty na umotywowany wniosek członka rodziny wielodzietnej. Odmowa zwolnienia z opłaty następuje w drodze decyzji administracyjnej wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

 

Co zrobić w przypadku zgubienia Karty Dużej Rodziny?

Aby otrzymać duplikat Karty Dużej Rodziny należy się zgłosić do jednostki organizacyjnej gminy, która Kartę Dużej Rodziny przyznała. Duplikat Karty Dużej Rodziny wydawany jest za opłatą 10 zł.

Więcej informacji uzyskać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielnie, Dziale Obsługi Świadczeń, pod nr tel. 58 685 68 34, mail: gops@chmielno.pl

 

Wniosek o przyznanie KDR

Oświadczenie o władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o planowanym terminie zakończenia nauki

Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną

Wytworzył:
Grażyna Ramczyk
Udostępnił:
Wirkus Grażyna
(2019-06-07 09:05:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Jankowska Sylwia
(2021-08-18 14:27:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 154696