☰ Menu Prawe Menu ☰
Gminny Ośrodek Pomocy Społeczenej w Chmielnie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 27.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - becikowe

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - becikowe

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga, w wysokości 1000,00 zł, na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł.

 

Zapomoga przysługuje:

  1. matce lub ojcu dziecka;
  2. opiekunowi prawnemu dziecka;
  3. opiekunowi faktycznemu dziecka

 

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu – należy potwierdzić to zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Wymóg ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznym opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

 

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

  1. członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka od dnia 7 lipca 2008 roku nie wchodzi w zakres przedmiotowy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) ;
  2. Osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd chyba że:
  1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;
  2. ojciec dziecka jest nieznany;
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
  4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
  5. dziecko, z godnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieka naprzemienna obojga rodziców sprawowana w porównywalnych i powtarzających się okresach

Szczegółowe informacje uzyskać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Dziale Obsługi Świadczeń, pod nr tel. 58 685 68 34 lub mail: gops@chmielno.pl

 

Wniosek becikowe do 31.10.2021

Wniosek becikowe od 1.11.2021

Oświadczenie do 31.10.2021

Oświadczenie od 01.11.2021

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa


 

 

Wytworzył:
Grażyna Ramczyk
Udostępnił:
Wirkus Grażyna
(2016-02-03 10:06:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Jankowska Sylwia
(2021-08-18 13:58:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 154696